استادیوم 3000 نفره پیروزی- تهران

گروه : پروژه ها

کارفرما : شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
کارفرما : شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
نظارت : مهندسان مشاور لیمان
متراژ زیربنا : 1850 مترمربع
اتمام عملیات اجرایی : سال 1389